Novice

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE: EVENTIM SI - 20 NAGRAD ZA 20 LET

Nagradna igra v mesecu marcu

datum in ura dogodka 10 mar.

PRAVILA IN POGOJI nagradne igre »Eventim SI – 20 NAGRAD ZA 20 LET«

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »Eventim SI – 20 NAGRAD ZA 20 LET«.

Organizator in izvajalec: EVENTIM SI d.o.o., Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, matična št.: 1868993000, ID št. Za DDV: SI67811175. V nadaljevanju: organizator in izvajalec.

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 10. 3. 2023 do vključno 15:00 31. 3. 2023. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre »Eventim SI – 20 NAGRAD ZA 20 LET« (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija dogodkov in produktov, ki so v prodaji v sistemu Eventim SI. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe zaposlene pri organizatorju in izvajalcu nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

4. Način sodelovanja

Sodelujoči v nagradni igri sodeluje tako, da:

1. Na spletni strani https://www.eventim.si/si/izvajalec/eventim-si--20-nagrad-za-20-let-2569/profile.html v prazno polje vpiše svoj e-poštni naslov in ga potrdi v e-poštnem sporočilu.

 1. S prijavo na nagradno igro soglaša in se prijavlja na tedenske e-novičke in se strinja s pravili in pogoji sodelovanja.

Morebitne stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre.

Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov izvajalca info@eventim.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

5. Nagrade

V sklopu nagradne igre bodo podeljene štiri (4) nagrade. Nagrade so:

 • 1x2 vstopnici za koncert Iron Maiden, 28. 5. 2023 v Ljubljani
 • 3x1 darilni bon Eventim v vrednosti 100,00 eur

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrajenec nagrade ne more prenesti na tretje osebe.

6. Izbor nagrad in obveščanje nagrajencev

Po zaključku nagradne igre, 31. 3. 2023, bo komisija izvajalca nagradne igre z naključnim žrebom izžrebala 4 nagrajence izmed vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. In 4. člena. Vsak od nagrajencev prejme eno nagrado.

Zapisnik žreba se hrani na sedežu izvajalca nagradne igre v skladu s temi pravili.

Ob zaključku nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni o nagradi. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka in kraja bivanja. Izbor komisije je dokončen in pritožba nanj ni možna

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 4. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, izvajalcu po e-pošti v roku 5 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta, kraj prebivališča in e-naslov ter dodatno še davčna številka za prejemnike glavnih nagrad).

V primeru, da nagrajenec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrade se torej v takem primeru ne podelijo.

Nagrada bo nagrajencu poslana po e-pošti.

Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na e-poštni naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje obrazca za sodelovanje;
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
 • nedostavljenega sporočila z nagrado;
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre in pošiljanje rednih tedenskih e-novičk. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. največ 5 let po žrebanju. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

10. Davčne obveznosti

Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Podeljevalec nagrade bo od nagrade, katere bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Podeljevalec nagrade bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

11. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani izvajalec, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta; dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pogoji nagradne igre so dostopni na spletnem naslovu: https://www.eventim.si.

13. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele ali neprimerne objave z zvezi s to nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih pojasnil, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 10. 3. 2023