Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja za imetnike event.card


1. Event.card


event.card  je kartica zvestobe, ki kupcem na spletni strani www.eventim.si omogoča dodatne ugodnosti, ki jih lahko koristijo ob nakupih na območju Republike Slovenije.


2. Imetnik event.card


event.card lahko pridobi vsaka fizična oseba. Za osebe, mlajše od 15 let, je za pridobitev kartice obvezen tudi podpis staršev ali zakonitih zastopnikov. Pravna oseba event.card kartice ne more pridobiti.
Fizična oseba lahko pridobi le eno Event.card. Fizična oseba z istimi podatki (ime, priimek, naslov, rojstni datum ...), kot jih že ima obstoječi imetnik kartice, dodatne Event.card kartice ne more pridobiti.


3. Izdajatelj


Izdajatelj in lastnik Event.card kartice je družba Eventim Si d.o.o., Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI67811175 v nadaljevanju Eventim.


4. Splošni pogoji poslovanja


Za pridobitev in uporabo Event.card kartice veljajo splošni pogoji poslovanja za imetnike Event.card kartice, ki so objavljeni na spletni strani www.eventim.si.
EVENTIM si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh splošnih pogojev poslovanja. Imetniki EVENTIM  kartic bodo o vseh spremembah teh splošnih pogojev poslovanja obveščeni na spletni strani www.eventim.si. Spremembe splošnih pogojev poslovanja zavezujejo imetnike Event.card kartice po preteku 15 (petnajstih) dni od dne objave spremembe.


5. Uporaba


Event.card lahko imetnik uporablja na spletni strani www.eventim.si.
Imetnik lahko event.card uporablja za nakup vstopnic za določene prireditve, ki bodo objavljeni na spletni strani www.eventim.si. Imetnik sme event.card uporabljati zgolj za nakupe za lastno uporabo. Uporaba kartice za nakupe, ki so namenjeni nadaljnji prodaji in/ali uporaba kartice za nakupe uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih dejavnosti, ni dovoljena.


6. Pridobitev event.card kartice


Event.card je mogoče pridobiti tako, da prijavitelj izpolni pristopni obrazec na spletni strani www.eventim.si, v svojem uporabniškem računu.

Event.card je mogoče pridobiti le pod pogojem, da prijavitelj družbi EVENTIM na pristopnem obrazcu posreduje naslednje osebne podatke: spol, ime, priimek, rojstni datum, podatke o prebivališču, e-mail naslov, GSM številko, ter hkrati dovoli zbiranje ter uporabo podatkov o nakupih. EVENTIM bo z dovoljenjem prijavitelja navedene podatke uporabljal za namene obveščanja o novostih poslovanja, prilagojeni ponudbi in posebnih ugodnostih; podatki se bodo uporabljali tudi za namene proučevanja nakupovalnih navad in posledično neposrednega trženja.

Po oddaji izpolnjene pristopnice prijavitelj prejme Event.card kartico.
Event.card kartice je kartica v plastični obliki s črtno kodo.
Imetnik lahko pisno odstopi od teh splošnih pogojev in pristopnice v 15 dneh od dne podpisa pristopnice.


7. Osebni podatki


Kupec s svojim podpisom pristopnega obrazca dovoljuje, da lahko izdajatelj ob izdaji kartice preveri vse podatke, navedene na pristopnem obrazcu in jih elektronsko obdela. Kupec odgovarja, da so vsi posredovani podatki na vseh obrazcih, povezanih z uporabo Event.card kartice, resnični in točni. EVENTIM ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.
EVENTIM bo kot upravljavec osebnih podatkov vse osebne podatke splošnih pogojev, kot tudi neobvezne podatke na pristopnem obrazcu, sam ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov, obdeloval v skladu z zahtevami vsakokratno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

EVENTIM bo osebne podatke z obrazcev, ki jih bodo imetniki Event.card kartice izpolnili ter posredovali EVENTIM-u v zvezi z imetništvom Event.card kartice, povezoval s podatki o nakupih ter transakcijskimi podatki. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov v družbi EVENTIM in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Podatki bodo redno analizirani ter segmentirani na način, da bo obdelovalec podatkov oblikoval več skupin imetnikov kartice s podobnimi lastnostmi, ki bodo izbrane in določene glede na trenutno postavljene kriterije, ki so lahko bodisi demografski bodisi transakcijski.

EVENTIM bo kot upravljavec podatkov, ki jih bo imetnik Event.card kartice posredoval na pristopnem obrazcu oz. drugih obrazcih EVENTIM-u, osebne podatke (spol, ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, e-mail, GSM številko) uporabljal tudi za namene ponujanja blaga ter storitev (neposredno trženje).

EVENTIM sme osebne podatke vpogledati in uporabiti tudi v primeru suma kaznivih dejanj ali suma kršenja teh splošnih pogojev.

Imetnik Event.card kartice lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-maila) obvestiti imetnika Event.card kartice, ki je to zahteval.

V primeru, da imetnik zahteva prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, mora predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Prenehanje članstva (postopek opisan v 12. točki splošnih pogojev poslovanja). EVENTIM-u mora vrniti Event.card, kar pomeni, da ne more več koristiti ugodnosti, EVENTIM pa ga odjavi iz baze imetnikov Event.card kartice. Imetnik Event.card kartice, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko odjavi od vseh oblik obveščanja. V primeru spremembe osebnih podatkov, mora imetnik event.carda spremembe takoj pisno sporočiti na info@eventim.si.

8. Ugodnosti


- 2 % nakupa vsake vstopnice na www.eventim.si se vam zbira na kartici.
Ob zaključku vsakega koledarskega leta, bo na kartico pripisan bonus v višini 2% vrednosti vaših kupnin. Bonus je potrebno izkoristiti v obdobju šest mesecev od pripisa na vaš event.card (do 30.5. v tekočem koledarskem letu), saj se bo v nasprotnem primeru izničil.
- posebne ponudbe in popusti za mnoge dogodke
- event.card novičke

Vstopnice s popustom so na voljo v spletni trgovini www.eventim.si. Za dostopanje do popustov mora biti lastnik event.carda prijavljen v svoj uporabni&scaron, na www.eventim.si. Račun mora biti v skladu z navodili povezan z Event.card kartico ali pa mora stranka tekom nakupa ročno vnesti številko svoje Event.card kartice.


9. Menjava kartice


V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice, ko želi imetnik kartice novo Event.card kartico, pošlje e-mail z osebnimi podatki na info@eventim.si. Po oddaji zahtevka prejme imetnik novo Event.card kartico.

V primeru, da je EVENTIM  kartica imetniku na kakršenkoli način odtujena, EVENTIM ne prevzema odgovornosti za koriščenje Event.card kartice s strani tretjih oseb.


10. Odjava oz. prenehanje članstva


V primeru, da imetnik ne želi več uporabljati kartice, lahko poda pisno obvestilo o prenehanju članstva na info@eventim.si. Po prejemu imetnikovega obvestila, mu bomo na njegov e-mail poslali obrazec. Za prenehanje članstva, mora imetnik po prejemu odstopnega obrazca le tega izpolniti in podpisati ter oddati Eventimu. Po posredovanju obrazca "Prenehanje članstva" se imetništvo kartice ukine, vsi pridobljeni podatki o imetniku Event.card kartice pa se izbrišejo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dneva odjave. Morebitne nekoriščene ugodnosti, ki so bile naložene na EVENTIM kartici v trenutku odjave izničijo. Ob prenehanju članstva imetnik ne more več uporabljati ugodnosti.


11. Veljavnost Event.card kartice


EVENTIM  kartica velja do preklica izdajatelja ali imetnika.
EVENTIM sme enostransko preklicati veljavnost kartice v primeru bistvene kršitve teh splošnih pogojev.


12. Zlorabe


EVENTIM kot izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe Event.card kartice in ni dolžan preverjati identitete kupca.


13. Komuniciranje


EVENTIM bo imetnike kartic o svojih novostih, ugodnostih ter anketah obveščal prek kontaktov, ki jih bodo posredovali imetniki kartic.


14. Končna določba


Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.


Eventim Si d.o.o., februar 2015


Zgoraj navedeni popusti in ugodnosti veljajo samo za nakupe na spletni strani www.eventim.si in za imetnike event.carda.